شرکت اکسون سافت برنده جایزه Benchmark Magazin

شرکت اکسون سافت برنده جایزه Benchmark Magazin در سال 2017 شد.

شرکت اکسون سافت برنده جایزه Benchmark Magazin در سال 2017 شد.

نرم افزار Axxon Intellect از شرکت اکسون سافت برنده جایزه

بهترین نرم افزار حفاظتی در سال 2017 شد.

 

http://benchmarkmagazine.com

 

نرم افزار Axxon

دیدگاه خود را بیان کنید