قابلیت Fire & Smoke Detector در نرم افزار Axxon Next

در آپدیت جدید نرم افزار Axxon Next قابلیت تشخیص دود و تشخیص آتش اضافه گردید!

در آپدیت جدید نرم افزار Axxon Next قابلیت تشخیص دود و تشخیص آتش اضافه گردید!

 

شرکت AxxonSoft در آپدیت جدید نرم افزار Axxon Next قابلیتهای تشخیص آتش و دود Fire & Smoke Detectors را اضافه کرده است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید